Toplam 21 Adet Bulundu!

3H (Hacker, Hipster, Hustler)

Yazılımcı, Tasarımcı, İş geliştirmeci: Etkili bir ekip çalıştırmak için temel olarak üç kişiye ihtiyacınız vardır: bir Hipster, bir Hacker ve bir Hustler. Hipster yani tasarımcı,ürün veya hizmetin tasarımından, görünüşünden sorumlu olan yaratıcı kişiliktir. Hustler, ürün veya hizmetin pazarlamasından ve/veya geliştirilmesinden sorumlu ikna kabiliyeti yüksek kişidir. Hacker yani yazılımcı ise, çoğunlukla ürünü oluşturan, teknik bilgiye sahip kişidir.


B2G (Business-to-Government)

İşletmeden Devlete: İşletmeden hükümete veya işletmeden yönetime, işletmeler arası pazarlamanın ve iş yapmanın bir türevidir. Kamu sektörü pazarlamasının pazar tanımı olarak anılır. Stratejik halkla ilişkiler, markalaşma, pazarlama iletişimi, reklamcılık ve web tabanlı iletişim gibi entegre pazarlama iletişimi teknikleri yoluyla çeşitli hükümet düzeylerine pazarlama ürünleri ve hizmetlerini kapsar.


Business Model Canvas

İş Modeli Kanvası: Girişimin veya şirketin nerede olduğunu, hedeflerini, gelir/gider yapısını, değer önerisini, müşterisini, pazarlama faaliyetlerini, kilit bileşenlerini vb. özelliklerini gösteren ve yatırımcının/mentörün bir bakışta bunları görerek, girişim veya şirket hakkında bilgi almasını ve beyin fırtınası yapmasını kolaylaştıran iş modelidir.


Churn Rate

Kaybetme Oranı: Bir girişimin belirli bir zaman aralığında kaybedilen müşterilerin, toplam müşterilerin oranıdır. Churn Rate’in düşük olması, yatırımcılar tarafından aranan bir kriterdir.


Copyright

Telif Hakkı: Bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır. Birçoğumuzun aslında aşina olduğu telif hakkının sembolü çember içinde bir “C” harfidir. © harfi üzerinde bulunduğu ürünün telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce “copyright” kelimesini ifade eder. Karıştırılma ihtimaline karşın markaların tescilli olduğunu gösteren harf ise çember içinde ‘R’ harfidir.


Crowdsourcing

Kitle Kaynak Kullanımı: Bireylerin veya kuruluşların fikirler, oylama, mikro görevler ve finans dahil olmak üzere mal ve hizmetleri geniş, nispeten açık ve genellikle hızla gelişen bir katılımcı grubundan elde ettiği bir kaynak bulma modelidir.


CTA (Call-to-Action)

Aksiyon Butonu: Açılımı Call to Action olan CTA, pazarlama faaliyetleri sürecinde hedef kitlenin bir sonraki adımı atması için oluşturulan eylem talimatlarıdır. Dilimizde eyleme geçirici çağrı olarak adlandırılan bu yöntem, internet üzerinden yapılan pazarlamada sıklıkla kullanılmaktadır.


CX (Customer Experience)

Müşteri Deneyimi: Pazarlama, satış, servis ve akla gelebilecek her noktada, bir şirket müşteri yolculuğunun her aşamasında müşterileriyle nasıl etkileşim kurduğunu ifade eder. Müşterinin marka ile arasındaki tüm etkileşimlerin toplamıdır.


Due Diligence

Durum Tespit Süreci: Bir şirketin başka bir şirketi satın alma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına due diligence(durum tespiti) denir. Due diligence, şirketin mali tablolarının ve hukuki belgelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir.


Fintech (Finance Technologies)

Finansal Teknolojiler: Finans hizmetlerini, teknoloji ile birleştirerek mobil ödeme, para transferi,gelir gider takibi, kredi ve kitlesel fonlama gibi alanlara hizmet üreten girişimler.


Go-to-Market Strategy

Pazara Giriş Stratejisi: işletmelerin ürünleri, teknolojileri, insan kaynakları ve yönetsel değerleri gibi varlıklarının yabancı ülkelere taşınmasını sağlayan kurumsal bir düzenlemedir. Stratejilere karar verirken en önemli belirleyici kıstaslar; risk, kar, yatırım miktarı ve kontrol derecesidir.


Lean Startup

Yalın Girişim: Girişimcinin, büyük maliyetli, uzun ar-ge çalışmaları gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği ürün veya hizmeti küçük müşteri grupları üzerinde deneyerek hızlı manevralar alması durumunu açıklar. Bu testler sırasında girişimin ne zaman hızlanmasını ne zaman hızını durdurması gerektiği ölçülür.Lean Startup (Yalın Girişim) müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hızlı ve düşük maliyetli ürün/hizmet üretmeye dayanan metodolojidir. Yeni bir yaklaşım olmasına rağmen metodolojinin “en uygun ürün” ve “pivotlama” gibi konseptleri girişimcilik dünyasında yerini almış ve okullarda müfredatlara girmeye başlamıştır.


Martech (Marketing Technologies)

Pazarlama Teknolojileri: Pazarlama ile ilgili faaliyetler gerçekleştiren kurum ve kişilerin sorunlarını özellikle tekonoloji ve inovasyon içeren çözümler ile kolaylıklar sağlamaya çalışan girişimlere verilen bir isimdir.


Micro-VC

Mikro risk sermayesi: Tipik olarak geleneksel risk sermayesinden daha az miktarda finansmana sahip erken aşamadaki gelişmekte olan şirketlere tohum yatırmak için yatırılan paradır.


Milestones

Kilometre taşı: Bazı değişikliklerin meydana gelmesine neden olan veya bir kişinin veya projenin gelişiminde belirli bir noktayı işaretleyen dikkate değer bir olay.


Pre-Incubation Center

Ön Kuluçka Merkezi: Henüz şirketleşmemiş iş fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması ile iş fikri sahibinin mali, teknik ve ekonomik konulardaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla girişimcilere çeşitli konularda eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteğinin sağlandığı fiziki ortamlardır. Ön kuluçka merkezleri fikir aşamasında olan girişimlere şirketleşme öncesi, iş fikirlerini test etmeleri için çalışma alanı, iş geliştirme, network (iş ağı) destekleri verir ve girişimcileri, ihtiyacı olan yatırımı almaya hazırlar.


Runway

Şirkete Para Girmeden Geçirilebilecek Süre: Girişim dünyasında kullanıldığı anlamı, uçak pisti, uçağın havalanana kadar pistte ilerlemesi gereken yol. Girişimlerin de aynı uçaklar gibi, belirli bir hacimde ekonomi yaratana, belirli ölçeğe gelene, kısaca yerden yükselene dek, pistte hız kazanması gerekiyor. Bu süre içinde ürün geliştirme, pazarlama, sabit giderler gibi olguların varlığı ise, bu noktaya gelene kadar girişimin para yakmaya devam etmesi anlamına geliyor. Eldeki toplam paranın, aylık yakılan paraya bölümünde çıkan süre ise, girişimin yeni bir yatırım alana dek ne kadar yaşam süresi kaldığını, girişim dünyasının popüler tabiri ile de, ne kadar “runway”i olduğunu veriyor. Özetle, ayda 1 TL yakan bir şirketin kasasında 5 TL varsa, bu şirketin önünde 5 aylık bir “runway” var demektir.


Scalable Business Model

Ölçeklenebilir İş Modeli: Bir sistemin istek sayısı ve veri sayısının artması durumunda aksaklık yaşanmadan sistemin büyütülebilmesidir. Tam tersi bir durumda ise istek sayısı ve veri sayısında düşüş olduğunda sistemin aksaklık yaşanmadan küçültülebilmesidir. Farklı bir bakış açısı ile girişimlerin en az artan maliyet ile en fazla karı katlanarak elde edebilme yetisidir. Bir girişim, ölçeklenmeye hazır duruma geldiyse yatırımcıların yatırım hedefi olmaya hazır demektir


Seed Capital

Çekirdek Sermaye: Bir ürünün veya hizmetin yani genel olarak bir girişimin (startup) henüz fikir aşamasında ihtiyaç duyulan sermayeye çekirdek sermaye denir. Çekirdek sermaye bir risk sermayesidir. Çekirdek sermayesi, projenin yapılabilirliği, ürünün veya hizmetin piyasada yer bulup bulamaması gibi birçok soru işaretinin henüz yanıt bulmadığı bir dönemde şirkete yatırılacağı için yatırımcı açısından büyük risk taşımakla beraber büyük kazançlar elde edilmesi de mümkündür.


TTO (Technology Transfer Office)

Teknoloji Transfer Ofisi: Akademik araştırma sonuçlarının etkili ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü yapılardır. Son yıllarda ülkemizde birçok üniversite ve teknopark çatısı altında sayılarını hızla artırarak, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.


Valley of Death

Ölüm Vadisi: Girişimlerin çok büyük çoğunluğunun eriyip gittiği aşamayı ifade eder. Girişim fikir aşamasından sonra kırılma noktasını geçene kadar bu vadi içinde sayılır. Finansal açıdan tohum yatırım (melek yatırımcılar, aile ve tanıdıklar) ile direnç arttırılabilir.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.