Toplam 33 Adet Bulundu!

Accredited Investor

Akredite Yatırımcı: Yüksek risk içeren yatırımlar, hedge fon işlemleri, limited ortaklıklar ve angel investor bağlantıları konusunda kanunen yetkili veya izinli olan yatırımcı.


Angel Investor

Melek Yatırımcı: Girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayan zengin bireydir.


Balance sheet

Bir şirketin varlıklarını, özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli zaman dilimlerinde raporlayan, getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi kapsamında temel bir araç görevi gören finansal tablodur.


Black Swan

Siyah Kuğu: Bu tabir daha çok finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılır.


Brownfield Investment

Kahverengi Alan Yatırımı: Mevcut durumda faal olan bir tesis ya da firmayı satın alma veya kiralama biçiminde gerçekleşen bir doğrudan yabancı Sermaye yatırım türüdür.


Capital

Sermaye: Finansal sermaye , girişimcilerin ve işletmelerin kendi ürünlerini üretmeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri satın almak için kullandıkları para ya da faaliyetlerini temel alan, yani perakende, kurumsal, yatırım bankacılığı gibi ekonominin sektörüne hizmetlerini sunmak için kullandıkları para cinsinden ölçülen herhangi bir ekonomik kaynaktır.


CFO (Chief Finance Officer)

Girişimdeki Finanstan Sorumlu Yönetici


Co-Financing

Eş Finansman: Bir Ar-Ge projesinde, proje süresince ortaya çıkacak maliyetlerin hem proje sahibi hem de hibe fon sağlayıcısı kurum tarafından karşılanacağını belirten ifadedir.


Co-Investment Fund

Ortak Yatırım Fonu: Birden fazla yatırımcının ortaklaşa olarak yatırım yapmak amacıyla oluşturdukları yatırım fonudur.


Convertible Debt

Dönüştürülebilir Borç: Bu kavram kendi öz kaynakları olmayan girişimcilerin daha düşük faiz oranları ile borçlanmalarına imkan tanımaktadır. Bir başka ifade ile piyasada mevcut faiz oranları ile borçlanmak yerine daha düşük faiz oranları ile finansman ihtiyacı çözülmektedir.


Crowdfunding

Kitlesel Fonlama: Girişime inanan, yatırım yapmaya değer bulan çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan “kitlenin/grubun” belirli girişime veya projeye yaptığı yatırımdır.


Dragon Startup

Ejderha Girişim: Bir unicorn girişim, toplanan fonlara dayalı olarak 1 milyar doların üzerinde bir değerlemeyi ifade ederken; bir dragon girişim, tek bir turda yatırımcılardan 1 milyar dolar toplayan bir girişimdir.


Feasibility Report

Fizibilite raporu bir iş veya yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan rapor çalışmalarıdır.


Fintech (Finance Technologies)

Finansal Teknolojiler: Finans hizmetlerini, teknoloji ile birleştirerek mobil ödeme, para transferi,gelir gider takibi, kredi ve kitlesel fonlama gibi alanlara hizmet üreten girişimler.


Investment Fund

Yatırım Fonları: Halktan topladıkları fonlar karşılığı, hisse senedi, kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fona katılım sağlar.


Investment Round

Yatırım Turları: Girişimler ihtiyaçlarına ve planlarına göre farklı yatırım zamanları belirleyerek yatırım alır. Bunaların her birine tur (round) denir. Bunlar seed, series a, series b gibi isimler ile anılır. seed, en erken aşama tohum yatırımı ifade eder. Ondan sonrasındaki işin büyümesi aşamalarında yapılan yatırım turlarının her biri için a, b, c.. gibi harfler ile ifade edilir. a,b,c..’nin pratikte sıra belirtme dışında bir işlevi yoktur.


IPO (Initial Public Offering)

Halka Arz: Hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır. Şirketler farklı nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve büyüme oranları yüksek olan şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon sağlamak amacıyla; finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Diğer taraftan yatırımcılar da, hisse senedi alarak borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Halka arz özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar doğuran bir yöntemdir.


Joint Startup

Ortak Girişim: 2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir.


Micro-VC

Mikro risk sermayesi: Tipik olarak geleneksel risk sermayesinden daha az miktarda finansmana sahip erken aşamadaki gelişmekte olan şirketlere tohum yatırmak için yatırılan paradır.


Portfolio

Portfolyo: Herhangi bir konudaki çalışmaların veya belgelerin bir araya getirildiği dosya. Portföy kavramının sanattan finansa çok çeşitli bir kullanım alanı vardır.


Private Equity

Girişim Sermayesi: Fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların; yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla bu payları satarak kar etmesi amacını taşıyan yatırım şeklidir. Şirkete yapılan yatırım risk sermayesinde olduğu gibi pay satın alınması şeklinde tezahür eder. Yatırım süreci genel işleyiş olarak risk sermayesi ve Venture Capital ile neredeyse aynıdır. Burada da, bir girişim sermayesi şirketi (private equity firm) portföyündeki Yatırımcılardan belirli miktarlarda yatırım alarak bu yatırımları bir fonda toplar. Bu fon, artık girişim sermayesi şirketi tarafından yönetilecektir. Burada temel hedef en doğru yatırımın yapılması ve yatırımcılara karlı bir şekilde geri dönüşün sağlanmasıdır.


Profit margin

Kâr marjı: Bir şirketin kârının (satışlar eksi tüm giderler) gelirine bölünmesiyle elde edilen orandır. Kâr marjı oranı, karı satışlarla karşılaştırır ve şirketin genel olarak finansmanını ne kadar iyi idare ettiğini size söyler.


ROI (Return on Investment)

Yatırımın Getirisi: Yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir. Temelde ROI bir yatırımın size ne kadar getiri sağladığını yani verimliliğini ve bu yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir. ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Masrafı) / Yatırım Masrafı ROI, Conversion Rate yani Dönüşüm Oranı ile birlikte en önemli verilerden biridir. Şüphesiz, ROI oranı %100′ün üstündeyse parasal kar/getiri sağlanmaktadır. %150 olan bir ROI oranı, yatırdığınız her 100 milyonun size 150 milyon olarak geri döndüğünü gösterir. Bu oran %150 yerine %75 olursa, bu durumda yatırdığınız 100 milyon için 75 milyon getiri sağladığınız ve %25 oranında zarara uğradığınız anlamına gelecektir.


Runway

Şirkete Para Girmeden Geçirilebilecek Süre: Girişim dünyasında kullanıldığı anlamı, uçak pisti, uçağın havalanana kadar pistte ilerlemesi gereken yol. Girişimlerin de aynı uçaklar gibi, belirli bir hacimde ekonomi yaratana, belirli ölçeğe gelene, kısaca yerden yükselene dek, pistte hız kazanması gerekiyor. Bu süre içinde ürün geliştirme, pazarlama, sabit giderler gibi olguların varlığı ise, bu noktaya gelene kadar girişimin para yakmaya devam etmesi anlamına geliyor. Eldeki toplam paranın, aylık yakılan paraya bölümünde çıkan süre ise, girişimin yeni bir yatırım alana dek ne kadar yaşam süresi kaldığını, girişim dünyasının popüler tabiri ile de, ne kadar “runway”i olduğunu veriyor. Özetle, ayda 1 TL yakan bir şirketin kasasında 5 TL varsa, bu şirketin önünde 5 aylık bir “runway” var demektir.


Scalable Business Model

Ölçeklenebilir İş Modeli: Bir sistemin istek sayısı ve veri sayısının artması durumunda aksaklık yaşanmadan sistemin büyütülebilmesidir. Tam tersi bir durumda ise istek sayısı ve veri sayısında düşüş olduğunda sistemin aksaklık yaşanmadan küçültülebilmesidir. Farklı bir bakış açısı ile girişimlerin en az artan maliyet ile en fazla karı katlanarak elde edebilme yetisidir. Bir girişim, ölçeklenmeye hazır duruma geldiyse yatırımcıların yatırım hedefi olmaya hazır demektir


Seed Capital

Çekirdek Sermaye: Bir ürünün veya hizmetin yani genel olarak bir girişimin (startup) henüz fikir aşamasında ihtiyaç duyulan sermayeye çekirdek sermaye denir. Çekirdek sermaye bir risk sermayesidir. Çekirdek sermayesi, projenin yapılabilirliği, ürünün veya hizmetin piyasada yer bulup bulamaması gibi birçok soru işaretinin henüz yanıt bulmadığı bir dönemde şirkete yatırılacağı için yatırımcı açısından büyük risk taşımakla beraber büyük kazançlar elde edilmesi de mümkündür.


Seed Investment

Tohum/Çekirdek Yatırım: Bir girişimin fikrini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu ilk ve ufak çaplı yatırım.


Series A Funding

Seri A Yatırım: Seri A Yatırım'ın en karakteristik özelliği; fikrinizin, iş modelinizin veya belli bir olgunluğa ulaşmış girişiminizin, ilk defa melek yatırımcılar ve FFF (Family, Friends, Fools) yatırımcılar dışında, onu bir sonraki adıma taşımak için kurulmuş risk sermayeleri tarafından fonlanmasıdır.


Series B Funding

Seri B Yatırım: Bu yatırım aşamasında şirket; finansal olarak stabil bir hale gelmiş, önünü görebilir, önceki hedeflerine ulaşmıştır. Bu aşamada şirketi büyütüp daha farklı ürünler geliştirip daha fazla kâr elde etmek istenir.Seri B daha önceki aşamaya benzemekle birlikte genellikle yatırım yapan firmalar açısıdan farklılık göstermektedir. Seri B’ye öncülük eden genellikle bir tur önceden yatırım yapmış büyük yatırımcı tarafından yönetilir. Seri B’de yeni yatırım firmaları tura dahil olur.


Series C Funding

Seri C Yatırım : Yatırımı 5 adıma bölersek son adımımız C serisidir. Yatırımcılar yatırımlarının 2 katını almak için genellikle bu tura katılırlar ve amaç olabildiğince hızlı ve daha fazla büyüyebilmektir.


Smart Money

Akıllı Para: Bu modeli kullanan yatırımcılar, işinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz kişilere çok daha kolay ve hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Bu sayede size fayda sağlayacak danışmanlara, kurumlara, işbirliklerine, müşterilere, tedarikçilere ve ek sermaye seçeneklerine ulaşma olasılığınızı arttırır.


VC (Venture Capital)

Risk Sermayesi: Risk sermayesi şirketleri veya fonları tarafından yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülen veya yüksek büyüme gösteren yeni başlayanlara, erken aşamaya ve gelişmekte olan şirketlere sağlanan bir özel sermaye finansmanı biçimidir.


Wealthtech (Wealth Technologies)

Yatırım Teknolojileri: Wealthtech'e odaklanan girişimler, alternatif yatırım hizmetleri ile geliştirilmiş ve daha yaygın varlık yönetimi sistemleri yaratabilmek için teknolojik gelişmelerden faydalanıyorlar.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.