Toplam 257 Adet Bulundu!

3F (Family, Friends, Fools)

3A (Aile, Arkadaşlar ve Aptallar): Türkçe’de 3A olarak da yer eden bu kalıp; taze girişimcilerin yolun başındayken destek aldıkları kaynakları açıklayan eğlenceli bir terimdir.


3H (Hacker, Hipster, Hustler)

Yazılımcı, Tasarımcı, İş geliştirmeci: Etkili bir ekip çalıştırmak için temel olarak üç kişiye ihtiyacınız vardır: bir Hipster, bir Hacker ve bir Hustler. Hipster yani tasarımcı,ürün veya hizmetin tasarımından, görünüşünden sorumlu olan yaratıcı kişiliktir. Hustler, ürün veya hizmetin pazarlamasından ve/veya geliştirilmesinden sorumlu ikna kabiliyeti yüksek kişidir. Hacker yani yazılımcı ise, çoğunlukla ürünü oluşturan, teknik bilgiye sahip kişidir.


5 Why Technique

5 Neden Yöntemi: Belirli bir sorunun altında yatan neden sonuç ilişkilerini araştırmak için kullanılan yinelemeli bir soru sorma tekniği. Teknik Toyota Motor Endüstrilerinin kurucusu ve “Japon Mucitlerin Kralı” olarak tanımlanan Sakichi Toyoda tarafından icat edilmiş. Bir probleme neden soru sorup ona verdiğimiz cevaba tekrar neden sorusunu sorarak bu döngüyü 5 neden sorusu kadar yapıyoruz ve problemin temeline inmiş oluyoruz.


A/B Testing

A/B Testi: Bölme testi veya kova testi olarak da bilinir. Hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için bir web sayfasının veya uygulamanın iki sürümünü birbiriyle karşılaştırmanın bir yöntemidir. AB testi, esas olarak, bir sayfanın iki veya daha fazla varyantının rasgele kullanıcılara gösterildiği bir deneydir ve hangi varyasyonun belirli bir dönüşüm hedefi için daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için istatistiksel analiz kullanılır.


Accelerator Program

Hızlandırma Programı: Şirketini kurmuş Startuplar için profesyonel hizmetler sağlayan ve şirketin büyümesini ‘hızlandırmak’ için çalışan programlardır. Hizmetlerin arasında stratejik danışmanlık, yönetim koçluğu, markalaşma, halkla ilişkiler, fon ve müşteri bulma sayılabilir. Türkiye'de aktif olarak çalışmalar yürüten 30'dan fazla hızlandırma programı vardır.


Accounts Payable

Ödenecek hesaplar: Bir şirketin alacaklılarına ve tedarikçilerine (cari borç hesabı da denir) borçlu olduğu tutarın ödeme yükümlülüğünü temsil eden genel muhasebedeki bir hesabı temsil eder. Ödenecek hesaplar, cari borçlar altında bilançoya kaydedilir.


Accreditation

Akreditasyon: Bir ürünün yada hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.


Accredited Investor

Akredite Yatırımcı: Yüksek risk içeren yatırımlar, hedge fon işlemleri, limited ortaklıklar ve angel investor bağlantıları konusunda kanunen yetkili veya izinli olan yatırımcı.


Acid-test ratio

Likidite Oranı; Şirketlerin veya kişilerin mevcut gayrimenkul, menkul kıymet ya da döviz gibi varlıklarının nakite dönebilme yeteneği likitidedir. Parasal değeri olan herhangi bir varlığın değeri çok düşmeden nakite çevirebilmesi o varlığın likit olduğu anlamına gelir.


Acqui-hiring

Herhangi bir şirketin yetenekli ve istikrarlı çalışan kişileri kendi bünyesi altına alma durumu.


Acquisition

Dahil Edilme: Bir şirketin diğer bir şirket tarafından satın alınarak kendisine dahil edilmesidir.


Adtech (Advertisement Technologies)

Reklam Teknolojileri: Ajansların ve markaların dijital reklamcılık çabalarını hedeflemelerine, sunmalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan yazılım ve araçlar için kullanılan genel bir terimdir.


Advisory Board

Danışma Kurulu: Girişimcilere hangi yolu izlemesi gerektiğini aktarıp destek olan kişiler.


Agile Development Methodology

Çevik Geliştirme: Yazılım sistemlerindeki genel giderlerin azaltılmasını sağlayan ve büyük değişikliklere neden olmadan istenilen değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi amaçlayan yazılım geliştirme yöntemidir. Bu yöntem: Kapsamlı dokümantasyonlardan çok çalışan yazılıma önem verir. Kâğıt üzerindeki sözleşmelerden ziyade müşteri ile birlikte çalışmayı amaçlar. Müşteriden alınan geri dönüşlere göre değişime hızla adapte olur. Yazılım geliştirmeye Iterative yaklaşır.


Alpha Version

Önizleme versiyonudur. Genellikle yazılımın tüm özellikleri tamamlanmamıştır. Bu aşamada hatalar düzeltilmeye devam edilir.


Angel Investor

Melek Yatırımcı: Girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayan zengin bireydir.


Anti Dulition

Hisse Azaltma/Engelleme: Hissedarın şirketteki pay oranının azalması anlamına gelen dilution'ın tam tersi durumu olarak mevcut hissenin konumudur. Şirket sermayesi önemli tutarda arttırılırsa ilgili arttırıma katılmak bu duruma örnek olarak verilebilir.


Awesome Journey

Müthiş Yolculuk: Başarısız Startuplar için deneyimden çıkan olumlu sonuca bakmak doğrultusunda kullanılır.


B2B (Business-to-Business)

İşletmeden İşletmeye: Bir üretici, toptancı veya bir perakendeciyi içeren işletmeler arasında bir işlem şeklidir. Bir şirket ile bireysel tüketici arasında değil, şirketler arasında yürütülen işi ifade eder.


B2C (Business-to-Customer)

İşletmeden Son Kullanıcıya: Bir işletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin son kullanıcıya doğrudan ürün ve hizmet satma sürecini ifade eder.


B2G (Business-to-Government)

İşletmeden Devlete: İşletmeden hükümete veya işletmeden yönetime, işletmeler arası pazarlamanın ve iş yapmanın bir türevidir. Kamu sektörü pazarlamasının pazar tanımı olarak anılır. Stratejik halkla ilişkiler, markalaşma, pazarlama iletişimi, reklamcılık ve web tabanlı iletişim gibi entegre pazarlama iletişimi teknikleri yoluyla çeşitli hükümet düzeylerine pazarlama ürünleri ve hizmetlerini kapsar.


Back-End

Arka Yüz Geliştirme: Sitenin sistemsel, yazılımsal kısmının üretildiği aşamadır. Standart bir web sitesinde, back-end. kısmı; bir sunucu (server), bir uygulama ve bir veri tabanından meydana gelmektedir. Bu bileşenlerin sorunsuz ve uyumlu olarak çalışması amaçlanır.


Balance sheet

Bir şirketin varlıklarını, özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli zaman dilimlerinde raporlayan, getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi kapsamında temel bir araç görevi gören finansal tablodur.


Barter

Takas: İşletmeler arasında doğrudan mal ve/veya hizmet alışverişi.


Beast Mode

Yaratık Modu: Çok yoğun iş sahibinin girdiği durum.


Beautytech (Beauty Technologies)

Güzellik Teknolojileri: Kişilerin ve bireylerin görünümlerini güzelleştirmek üzere çalışan kurumsal firmaların ihtiyaçları üzerine çözümler üreten girişimlere verilen isimdir.


Benchmarking

Kıyaslama: Benchmarking, bir işletmenin rekabet gücünü arttırmak ve performansını daha başarılı kılmak için başka işletmelerin işleyiş yöntemlerini incelemektir. Sektördeki diğer işletmelerin iş yapma teknikleri incelenir, teknikleri kıyaslanır ve bu değerlendirmeler neticesinde kişi kendi işletmesinde bunları uygular.


Best Execution

En İyi Uygulama: Belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik çok iyi sonuçlar veren ve diğer şirketler tarafından örnek alınan süreç veya sistem.


Beta Version

Beta Versiyonu: İlk sürümde sistem testlerinden ve eksiklik testlerinden geçirilmiş yazılım versiyonudur.


Biotech (Biology Technologies)

Biyoteknoloji: Sağlıkla ilgili ürünler ve terapi amaçlı ürünler üretmek veya süreçleri çalıştırmak için canlı organizmalardan ve moleküler biyolojiden yararlanan bilim odaklı bir endüstri sektörüdür. Biyoteknoloji, tıp ve eczacılık alanlarında giderek artan önemi ile bilinir ve ayrıca genomik, gıda üretimi ve biyoyakıt üretimi gibi diğer alanlarda da uygulanmaktadır.


Black Swan

Siyah Kuğu: Bu tabir daha çok finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılır.


Bootstrapping

Ön Yükeleme: Girişimcinin şirketini az bir sermaye ile (kendi sermayesi ile) ya da işten kazanç sağladığı para ile başlatması durumudur.


Brainstorming

Beyin Fırtınası: Birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları, bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretim tekniğidir.


Brand

Bir ya da bir grup üreticinin ya da satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır. Marka aynı zamanda işletmeyi ya da bir ürün ve hizmeti temsil eden bir kimlik ve kişiliktir.


Brand Registry

Marka Tescili: Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlere Marka, bu markaların da yetkili kurum ve kuruluşlar ile tescil ettirilmesine yani kayıt altına alınarak korunmasına Marka Tescili denir.


Break-Even Point

Başabaş Noktası: Bir işletmenin tüm maliyetleri (sabit ve değişken giderler) ile toplam satışların (gelirlerin) eşit olduğu noktadır. Bu noktaya ulaştıktan sonra belirlenen zaman diliminde elde edilen gelirler kar olur.


Brownfield Investment

Kahverengi Alan Yatırımı: Mevcut durumda faal olan bir tesis ya da firmayı satın alma veya kiralama biçiminde gerçekleşen bir doğrudan yabancı Sermaye yatırım türüdür.


Build-Measure-Learn Cycle

Yap-Ölç-Öğren Döngüsü: Lean Startup kültürünü oluşturan bu döngü ile bir ürün üretmek için uzun süreler harcamak yerine hızlı reaksiyonlar alarak ilerlemeyi sağlayan bir döngüdür


Burn Rate

Yakma Oranı: Girişimcilerin elinde bulundurduğu nakdi/varlıkları harcama hızına denir. Başka bir deyişle girişimin ticari faaliyetlerinden nakit gelmeye başlamadan önce sabit masraflarını karşılamak için yeni bir şirketin ilk sermayesini tüketme hızı olarak tanımlanır.


Business Model Canvas

İş Modeli Kanvası: Girişimin veya şirketin nerede olduğunu, hedeflerini, gelir/gider yapısını, değer önerisini, müşterisini, pazarlama faaliyetlerini, kilit bileşenlerini vb. özelliklerini gösteren ve yatırımcının/mentörün bir bakışta bunları görerek, girişim veya şirket hakkında bilgi almasını ve beyin fırtınası yapmasını kolaylaştıran iş modelidir.


Business Plan

İş Planı: Bir projenin; amacı, gerekçesi, hedefleri, çıktıları, uygulanacak faaliyet ve yöntemleri, süresi, beklenen ekonomik kazanımları ile yer alacak personeller ve gerekli olan bütçe kalemleri gibi detaylarının ifade edildiği yazılı döküman.


C2C (Customer-to-Customer)

Müşteriden Müşteriye: Kişilerin, diğer kişiler ile e-satış yaptığı gelir modelidir. C2C Eticaret modelinde tüketiciler bir e-ticaret sitesinde bir araya gelerek ürün/hizmetlerini sergilerler ve alıcı tüketiciler de o ürün/hizmeti e-ticaret sitesinden satın alır.


CAC (Customer Acquisition Cost)

Müşteri Edinme Maliyeti: Mevcutta ödeme yapan bir müşteriyi bir ürün / hizmet satın almak için kazanmanın maliyetidir. Yani mevcutta var olan bir kullanıcıyı/müşteriyi kazanmak için katlandığımız ücret.


Capital

Sermaye: Finansal sermaye , girişimcilerin ve işletmelerin kendi ürünlerini üretmeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri satın almak için kullandıkları para ya da faaliyetlerini temel alan, yani perakende, kurumsal, yatırım bankacılığı gibi ekonominin sektörüne hizmetlerini sunmak için kullandıkları para cinsinden ölçülen herhangi bir ekonomik kaynaktır.


CEO (Chief Executive Officer)

Ana Sorumlu Yönetici


CFO (Chief Finance Officer)

Girişimdeki Finanstan Sorumlu Yönetici


CGO (Chief Government Officer)

Girişimdeki Devlet İlişkilerinden Sorumlu Yönetici


CGO (Chief Growth Officer)

Girişimdeki Büyümeden Sorumlu Yönetici


Churn Rate

Kaybetme Oranı: Bir girişimin belirli bir zaman aralığında kaybedilen müşterilerin, toplam müşterilerin oranıdır. Churn Rate’in düşük olması, yatırımcılar tarafından aranan bir kriterdir.


Cloud Technologies

Bulut Teknolojileri: Bulut bilişim olarak da anılan bulut teknolojisi (cloud computing); bilgisayar, telefon, tablet ve sunucu gibi tüm cihazlar arasında zaman ve mekân kısıtlaması olmadan veri paylaşımına olanak sağlayan, internet tabanlı bir veri depolama hizmetidir.


Co-Financing

Eş Finansman: Bir Ar-Ge projesinde, proje süresince ortaya çıkacak maliyetlerin hem proje sahibi hem de hibe fon sağlayıcısı kurum tarafından karşılanacağını belirten ifadedir.


Co-Founder

Kurucu Ortak: Girişimi/şirketi/organizasyonu kuran kişi sayısı 1'den fazlaysa ortaklar kurucu-ortak olarak adlandırılır. Kuruluş sonrası ekibe katılan insanlar da kurucu ortak/co-founder olabilirler.


Co-Investment Fund

Ortak Yatırım Fonu: Birden fazla yatırımcının ortaklaşa olarak yatırım yapmak amacıyla oluşturdukları yatırım fonudur.


Co-Working Space

Ortak Çalışma Alanı: Esnek zaman dilimleri içerisinde çeşitli imkanlarla birlikte çalışma alanlarının üyelik ile kiralanabildiği yerlerdir. Kullanıcıları girişimciler, kurumlar, sanatçılar, öğrenciler, araştırmacılar gibi farklı alanlardan gelen kişiler olabilir.


Cohort

Kohort: Belli bir ortak özelliği olan kişiler ( bir iş kolunda çalışanlar, bir okulda öğrenci olanlar, belli bir yılda doğanlar vb.) anlamına gelir.


Communities

Topluluklar: Belirli spesifik alanlar konusunda ilgili olan kişi ve kurumların bir araya gelerek oluşturdukları oluşumlarıdır. Bir birlerini besleyerek güncel kalmalarını sağlamalarını yanı sıra topluluk üyeleri arası tecrübe paylaşımını gerçekleştirerek diğer üyelerin işlerinin kolaylaşmasında önemli rol oynarlar.


Convertible Debt

Dönüştürülebilir Borç: Bu kavram kendi öz kaynakları olmayan girişimcilerin daha düşük faiz oranları ile borçlanmalarına imkan tanımaktadır. Bir başka ifade ile piyasada mevcut faiz oranları ile borçlanmak yerine daha düşük faiz oranları ile finansman ihtiyacı çözülmektedir.


COO (Chief Operations Officer)

Girişimdeki Operasyondan Sorumlu Yönetici


Copyright

Telif Hakkı: Bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır. Birçoğumuzun aslında aşina olduğu telif hakkının sembolü çember içinde bir “C” harfidir. © harfi üzerinde bulunduğu ürünün telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce “copyright” kelimesini ifade eder. Karıştırılma ihtimaline karşın markaların tescilli olduğunu gösteren harf ise çember içinde ‘R’ harfidir.


Core Talent

Öz Yetenek: Bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yetenektir.


Corporate Firms

Kurumsal Firmalar: İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir. Kurumsal firmalarda yapılacak her iş önceden planlanmış, belirli kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla her departmanın uzman bir yöneticisi veya çalışanları vardır. Çalışanlar neyi nasıl yapması gerektiğini önceden bilirler. Kurumsallaşmış şirketlerde personeller, tepedeki bir kişinin yönetimiyle değil, bağlı oldukları departmanın yönetimiyle çalışırlar. Bir kişinin eksikliği veya düşüncesi genel işleyişi değiştirmez.


CPA (Cost per Acquisition)

Edinme Başına Maliyet: Mevcutta ödeme yapmayan bir müşteriyi ürün / hizmet satın almak için kazanmanın maliyetidir. Yani mevcutta var olmayan bir kullanıcıyı/müşteriyi kazanmak için katlandığımız ücret.


CPC (Cost per Click)

Tıklama Başına Ücret: Her hangi bir kampanya/reklam vb. içeriklerin açılması/tıklanması başına katlanılan maaliyettir.


CPV (Cost per View)

Gösterim Başına Maliyet: Google vb. görüntülü reklam ağlarında gösterim başına ödeme yapılan bir teklif yöntemi. Yani ilgili platformda verdiğiniz reklamın bir kullanıcıya gözükmesi için verdiğiniz ücret.


Creative Disruption

Yaratıcı Yıkım: Ekonomik yapıyı aralıksız olarak içten devrimden geçiren, sürekli olarak eskiyi imha ederken yeniyi yaratan endüstriyel mutasyon sürecidir.


CRM (Customer Relationships Management)

Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri verilerini toplamak ve analiz etmek için araçları, teknolojiyi ve süreçleri kullanma ve ardından bu bilgileri daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için kullanma pratiğidir. Temel olarak CRM, müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurmak ve bunun sonucunda iş performansını artırmak için veri ve eylemlerin bir araya getirilmesidir.


Crowdfunding

Kitlesel Fonlama: Girişime inanan, yatırım yapmaya değer bulan çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan “kitlenin/grubun” belirli girişime veya projeye yaptığı yatırımdır.


Crowdsourcing

Kitle Kaynak Kullanımı: Bireylerin veya kuruluşların fikirler, oylama, mikro görevler ve finans dahil olmak üzere mal ve hizmetleri geniş, nispeten açık ve genellikle hızla gelişen bir katılımcı grubundan elde ettiği bir kaynak bulma modelidir.


CRUD (Create/Read/Update/Delete)

Oluştur-Oku-Güncelle-Sil: API'ler oluştururken, modellerin dört temel işlevsellik türü sağlaması istenir. Model, kaynakları Oluşturabilmeli, Okuyabilmeli, Güncelleyebilmeli ve Silebilmelidir. Bilgisayar bilimcileri genellikle bu işlevlere CRUD kısaltması ile atıfta bulunurlar. Bir modelin eksiksiz olabilmesi için bu dört işlevi en fazla gerçekleştirme becerisine sahip olması gerekir


CSO (Chief Security Officer)

Girişimdeki Güvenlik Süreçlerinden Sorumlu Yönetici


CTA (Call-to-Action)

Aksiyon Butonu: Açılımı Call to Action olan CTA, pazarlama faaliyetleri sürecinde hedef kitlenin bir sonraki adımı atması için oluşturulan eylem talimatlarıdır. Dilimizde eyleme geçirici çağrı olarak adlandırılan bu yöntem, internet üzerinden yapılan pazarlamada sıklıkla kullanılmaktadır.


CTO (Chief Technology Officer)

Girişimdeki Teknolojiden Sorumlu Yönetici


CTR (Click Through Rate)

Tıklama Oranı: Belirli bir bağlantıyı tıklayan kullanıcıların bir sayfayı, e-postayı veya reklamı görüntüleyen toplam kullanıcı sayısına oranıdır. % olarak gösterilir


CX (Customer Experience)

Müşteri Deneyimi: Pazarlama, satış, servis ve akla gelebilecek her noktada, bir şirket müşteri yolculuğunun her aşamasında müşterileriyle nasıl etkileşim kurduğunu ifade eder. Müşterinin marka ile arasındaki tüm etkileşimlerin toplamıdır.


CX Map (Customer Experience Map)

Müşteri Deneyimi Haritası: Kullanıcın ürününüz ile temas ettiği her noktadan ve her temas noktasında meydana gelen etkileşimlerden oluşan haritadır.


Datathon

Datathon: Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Veri Biliminin farklı alanlarından iş dünyası vakaları üzerinden çözülmekte zorlanan konuların çözülmesi üzerine kurulan ve hafta sonu boyunca süren bir çevrimiçi yarışmadır. Ekipler, sağlanan veri kümelerine dayalı olarak gerçek bir iş sorununa çözüm bulmak için 48 saat boyuna çalışır. Sonrasında jüri değerlendirmesi ile birlikte, çözümü gerçekleştirebilen veye en yaratıcı çözüm yöntemini bulanlara ödüller verilir.


Design Thinking

Tasarım Odaklı Düşünme: Tasarımcıların yaklaşımlarını stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyacına çözümler bulmak amacıyla odağında insanın alınarak kullanılması. Metodoloji, herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, problemlerine insan odaklı çözümler bulmak isteyen, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılabilir.


Dilution

Hisse Azaltma: Hissedarın şirketteki pay oranının azalması anlamına gelen dilution, hisse satışı yahut sermaye arttırımına katılmama sonucu gerçekleşebilir. Şirket sermayesi önemli tutarda arttırılırsa ekonomik açıdan daha güçsüz tarafların hisse oranlarının büyük ölçüde azalması bu konuya örnek teşkil etmektedir.


Discounted Cash Flow

İndirgenmiş Nakit Akımı: Bir şirketin serbest nakit akımı üretme yeteneği üzerinden yapılan bir değerleme yöntemi olup bu serbest nakit akımlarının bugüne indirgenmesi ve mevcut serbest nakdin de eklenmesi ile oluşan değeri, şirketin piyasa değeri olarak kabul eder.İndirgenmiş nakit akımları yöntemi şirket değerlemede kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.


Disruptive Innovation

Yıkıcı İnovasyon: Bir pazardaki mevcut sistemi, işleyişi kökünden değiştiren, mevcut düzeni yıkan ve yeni bir iş yapış şekli ortaya koyan inovasyonları ifede eder.


DNA Model

DNA Modeli: Tasarım, ihtiyaçlar ve istekler şeklinde işi 3 grupta inceleyen modeldir. Nasıl, ne ve niçin sorularına cevap verir.


Dogfooding

Köpek Besleme: Şirketlerin ürünlerindeki hatayı tespit edebilmeleri için kendi ürünlerini kullanıp denemeleri anlamına gelir.


Donation

Bağış: Bir projenin fikir aşamasından hedeflenen performans değerlerine uygun çıktılar elde edilmesine kadarki süreçte ortaya çıkan maliyetlerinin karşılanması amacıyla proje sahibine sağlanan geri ödemesiz destektir.


Drag Along

Birlikte Sürüklenme: Büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satmak zorundadır. Buna drag along denir.


Dragon Startup

Ejderha Girişim: Bir unicorn girişim, toplanan fonlara dayalı olarak 1 milyar doların üzerinde bir değerlemeyi ifade ederken; bir dragon girişim, tek bir turda yatırımcılardan 1 milyar dolar toplayan bir girişimdir.


Due Diligence

Durum Tespit Süreci: Bir şirketin başka bir şirketi satın alma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına due diligence(durum tespiti) denir. Due diligence, şirketin mali tablolarının ve hukuki belgelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir.


E-Commerce

E-Ticaret: Herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemidir.


Early Adopter

Erken Benimseyen: Piyasaya yeni sürülen bir ürün veya hizmeti daha çıkar çıkmaz satın alan müşteridir.


EBITDA

FAVÖK: Bir şirketin faiz, amortisman, vergi öncesi kazancı; şirketin gelirleri, faiz giderleri, vergiler, amortisman ve itfa payları düşülerek, şirketin mevcut faaliyet kârlılığının bir temsilcisi olarak hesaplanan bir muhasebe ölçüsüdür.


Edtech (Education Technologies)

Eğitim Teknolojileri: Öğrenmeyi kolaylaştırmak için bilgisayar donanımı, yazılımı ve eğitim teorisi ve uygulamasının bir arada kullanılmasıdır. Eğitim teknolojisi, kullanıcının akademik performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için teknolojik süreçleri ve eğitim kaynaklarını oluşturur, kullanır ve yönetir.


Elevator Pitch

Asansör Konuşması: Bir girişimcinin asansör yolculuğu kadar kısa bir süre içinde (30-60 saniye) kendini yabancı birine tanıtma, iş fikirlerini ifade etme ve karşısındakini ikna etme yeteneklerini ortaya koyduğu kısa sunumdur. Bu sunum tarzına asansör konuşması denmesinin bir başka sebebi ise, her zaman yoğun olan CEO’ları girişimcilerin ancak asansördeki gibi boşluklarını yakalayıp 30 saniyelik boşlukta yakalayıp, fikrini sunma şansını elde etmesinden gelmektedir.


Engagement

Angajman: Yapılacak işle ilgili yazılı veya sözlü anlaşma. İş bağlantısı.


Entrepreneurship Ecosystem

Girişimcilik Ekosistemi: Girişimcilikle ilgilenen ve birbirleriyle iletişim, işbirliği halinde olan tüm paydaşların kapsamı olarak adlandırılır. Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'ni, girişimler, programlar, yarışmalar, yatırım fonları, hizmet firmaları, kurumsal şirketler, kitlesel fonlama platformları, devlet hibe ve teşvik fonları, topluluk/dernekler, öğrenci kulüpleri, eğitmen/mentor/danışman/koçlar, haber&içerik kaynakları ve çalışma alanları oluşturur.


Equity

Hisse: Herhangi bir şeyin mülkiyeti üzerinde maliklerin sahip olduğu paylara hisse adı verilir.


Evergreen Content

Ölümsüz İçerik: Evergreen içerik, okuyucuların devamlı okuyabilecekleri, yayınlandıktan sonra da güncelliğini devam eden, ölümsüzlüğünü kaybetmeyen, uzun bir süre geçse bile kullanıcıların hala okuyacağı ve SEO uyumlu demektir.


Exit

Çıkış: Şirketleşmiş ve belirli bir seviyeye ulaşan girişimlerin, şirketin gelecekteki edeceği değeri de göz önünde bulundurarak tamamen devrederek, işten çıkmasıdır. Hissedar olan kurucular istemeleri durumunda daha önceden hisselerinden "exit" edebilecekleri gibi, firma "exit" inden sonra anlaşma doğrultusunda hissedar olmaya devam ederek şirkette kalabilir.


Exit Strategy

Çıkış Stratejisi: Bir iş planlanırken o işin nasıl sonlandırılacağı konusunda karar vermektir. İşe başlarken belli bir noktaya gelindiğinde ne yapılacağına dair karar en başta verilmeli. Çıkış stratejisi işler kötü gittiğinde ihtiyaç duyulan bir şey değil. İş daha kuruluş aşamasındayken bir çıkış stratejisi belirlenmeli. Özellikle değişimin hızlı olduğu sektörlerde çıkış stratejisi belirlemek çok önemli.


Feasibility Report

Fizibilite raporu bir iş veya yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan rapor çalışmalarıdır.


Femtech (Female Technologies)

Kadın Teknolojileri: Teknolojiyi sıklıkla kadın sağlığına odaklanmak için kullanan bir yazılım, teşhis, ürün ve hizmet kategorisine uygulanan bir terimdir. Bu sektör, doğurganlık çözümleri, dönem izleme uygulaması, hamilelik ve hemşirelik bakımı, kadınların cinsel sağlığı ve üreme sistemi sağlık hizmetlerini içermektedir.


Fintech (Finance Technologies)

Finansal Teknolojiler: Finans hizmetlerini, teknoloji ile birleştirerek mobil ödeme, para transferi,gelir gider takibi, kredi ve kitlesel fonlama gibi alanlara hizmet üreten girişimler.


Firm Evaluation

Şirket Değerlemesi: Bir şirketin el değiştirmesi gibi bir durumu söz konusu olduğunda, değer olarak biçilen maddi tutarın yanı sıra varlık ve faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan işlemdir.


Firm Merger

Şirket Birleşmesi: Şirketler rekabeti azaltmak, verimliliği arttırmak, hammadde tedarikinin düzenliliğini sağlamak vb. sebeplerle başka bir şirketin bünyesine girebilirler veya birleşerek yeni bir şirket oluşturabilirler. Şirketlerin devir veya birleşerek yeni bir şirket oluşturma yolu ile bir araya gelmelerine şirket evliliği yani şirket birleşmeleri denir.


First Mover Advantage

Pazara İlk Giren Avantajı: Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara ilk sunan olmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj. Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir.


Foodtech (Food Technologies)

Gıda Teknolojileri: Çevremizdeki teknoloji ile gıda sektörünün bir araya gelmesinden ortay çıkan yeni bir iş türüdür. Gıda ve teknoloji arasındaki kesişim; tarım ve gıda üretimini, tedarik zincirini ve dağıtım kanalını iyileştirmek için teknolojinin uygulanması olarak da adlandırılabilir. Foodtech genellikle gıda inovasyonu ile ilişkilendiririz. Gıda inovasyonu, yeni gıda ürünlerinin tasarımını ve geliştirilmesini, mevcut gıda ürünlerinin iyileştirilmesini veya kombinasyonunu, gıda trendleri üzerine araştırma ve gıda yönetimini içerir.


Founder

Kurucu: Bir işin, bir kuruluşun, bir kurumun kurulmasına önayak olan, kurulmasını sağlayan ya da onu kuran.


Free Enterprise System

Serbest piyasa: Devletten müdahaleye uğramayan ya da en minimum düzeyde müdahaleye uğradığı sistemdir. Yani satıcı istediği fiyattan satar, alıcı ise istediği satıcıdan alışveriş yapar. Serbest piyasa da belirlenen fiyatlar satıcı ve alıcının ortak kararı ile belirlenir. Yani arz-talep ilişkisine dayalı bir sistemdir.


Freemium

Freemium: Bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerine sınırlı olarak ücretsiz sunup, sonrasında ekstra özellikler için abonelik talep ettikleri bir üyelik modelidir. Genellikle internet tabanlı işletmelerde kullanılır.


Front-End

Ön Yüz Geliştirme:Yapılma aşamasındaki bir web sitesinin ön yüzünü (client-side). Web sitesinde kullanılacak renkler, içeriklerin yerleşimi, yazı tipinin seçilmesi ve uygulanması gibi birçok görevi bünyesinde barındırır.


Gamification

Oyunlaştırma: Oyunsal düşünmenin ve oyunu oyun yapan tüm faktörlerin eğitim, satış vb. alanlarda kullanılmasıdır.


GDPR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.


Go-to-Market Strategy

Pazara Giriş Stratejisi: işletmelerin ürünleri, teknolojileri, insan kaynakları ve yönetsel değerleri gibi varlıklarının yabancı ülkelere taşınmasını sağlayan kurumsal bir düzenlemedir. Stratejilere karar verirken en önemli belirleyici kıstaslar; risk, kar, yatırım miktarı ve kontrol derecesidir.


Google Ads

Google Reklamları: Eski adıyla Google AdWords, Google’ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde veya Youtube’da reklamlarınızı göstermenizi sağlayan bir online pazarlama aracıdır.


Google Analytics

Google Analytics: İnternet sitelerinin geniş anlamda trafik ölçümü yapabilmesine ve bu trafikleri belli zamanlar ile karşılaştırmalarına yarayan ücretsiz bir Google servisidir.


Gordon Technique

Gordon Tekniği: W.J.Gordon tarafından geliştirilen bu teknik, beyin fırtınası tekniğine benzemekle birlikte, temel fark Gordon tekniğinde problem çözme grubunda yeralan üyelerin(oturum lideri dışında) gerçek problemin ne olduğunu bilmemeleridir. Grup üyelerinin problemin niteliğinden haberdar edilmemelerinin nedeni, çok çabuk ve ani çözümlere varılmasının engellenmesi ve analitik düşünce tarzının yaratıcı düşünceyi bloke etmesinin önlenmesidir.


Greentech (Environment Technologies)

Çevre Teknolojileri: Mevcut ve gelecek nesiller için yer alacak olan çevrenin daha iyi bir hale gelmesi amacıyla çalışan girişimlerdir.


Growth Hacking

Korsan Büyüme: Yayın hayatı başlayan internet projelerinin alışılmışın dışında, yüksek analizle ortaya çıkan yöntemlerle büyümesi için yapılan çalışmalardır


HaaS (Human as a Service)

İnsan Olarak Hizmet: İnsanların yaşamlarını istikrara kavuşturmalarında rehberlik, danışmanlık, tedavi ve temel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kendi kendine yeterlilik bulmalarına yardımcı olmak için sağlanan bir hizmettir. Bu, bir Psikologdan, bir ailenin devlet yardımı almasına yardımcı olan Uygunluk Görevlisine veya Madde Bağımlılığı Danışmanına kadar pek çok biçimde olabilir.


Hackathon

Hackathon: Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir etkinliktir. Genellikle 48 saat sürer, gruplardaki üye sayısının 5’i geçmemesi istenir ve takım üyelerinin birbirlerinin teknik eksiklerini kapatabilecek şekilde kurulması tavsiye edilir.


HealthTech (Health Technologies)

Sağlık Teknolojileri: Kişilerin sağlık sorunlarını çözmek üzere faaliyetlerde bulunan girişimlere verilen isimdir. Sağlık alanında faaliyet göstermelerine rağmen özellikle son kullanıcı sorunlarına odaklanmaktadırlar.


Hockey Stick

Hokey Sopası: Birçok başarılı girişimin elde ettiği, gelir artışı modelini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.


Home-Based Business

Ev Ofis: Birincil ofisi sahibinin evinde olan bir işletme türü.


Idea

Fark ettiğiniz problemi çözmek için aklınıza gelen yol, düşünce.


Idea Stage

Fikir Aşaması: Fikrinizin doğrulanmadan önceki hali.


Ideathon

Ideathon: Katılımcı sayısına bağlı olarak değişen sürelerde uygulanan beyin fırtınası ve fikir geliştirme etkinlikleridir. Katılımcılar sürenin sonunda fikirlerini anlatırlar. Diğer katılımcılardan veya jürilerden neye odaklanmaları gerektiği, nasıl ve kime hizmet vermeleri gerektiği gibi konularda geri bildirim alırlar.


Incubation Center

Kuluçka Merkezi: İşe yeni başlayan girişimcilerin, işlerini geliştirmek için ”danışman”, ”mekan” ve bazen de ”nakit” desteği ile kuluçka altına alındığı merkezdir.


Innovation

İnovasyon: Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir.


Insurtech (Insurence Technologies)

Sigorta Teknolojileri: Sigorta gibi on dördüncü yüzyıldan beri faaliyetde olan bir sektöre, inovasyon ve teknoloji odağında çözüm geliştirmeye çalışan girişimlere verilen isimdir.


Intellectual Property Right

Fikri Mülkiyet Hakkı: Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.


Intrapreneurship

Kurum İçi Girişimcilik: Şirket içi çalışanların girişimci özellikler göstererek ürün/hizmet ya da süreçlerde yenilik yaratmasıdır. İç girişimcilik çalışanları düşünmeye, hayal etmeye, harekete geçmeye ve yaratıcılığa teşvik eder.


Investment Fund

Yatırım Fonları: Halktan topladıkları fonlar karşılığı, hisse senedi, kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fona katılım sağlar.


Investment Round

Yatırım Turları: Girişimler ihtiyaçlarına ve planlarına göre farklı yatırım zamanları belirleyerek yatırım alır. Bunaların her birine tur (round) denir. Bunlar seed, series a, series b gibi isimler ile anılır. seed, en erken aşama tohum yatırımı ifade eder. Ondan sonrasındaki işin büyümesi aşamalarında yapılan yatırım turlarının her biri için a, b, c.. gibi harfler ile ifade edilir. a,b,c..’nin pratikte sıra belirtme dışında bir işlevi yoktur.


IP (Intellectual Property)

Entellektüel Sermaye: Bir firmaya gelecekte rekabet avantajı sağlayan, onu diğer firmalardan ayıran, temeli bilgiye dayalı olan patent, telif hakları gibi maddi unsurların yanı sıra, firmanın sahip olduğu insan gücü, müşterilerle olan ilişkileri, örgütsel yapısı, şirket kültürü gibi, işletme bilançolarında görülmeyen varlıkların bütününe verilen isim.


IPO (Initial Public Offering)

Halka Arz: Hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır. Şirketler farklı nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve büyüme oranları yüksek olan şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon sağlamak amacıyla; finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Diğer taraftan yatırımcılar da, hisse senedi alarak borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Halka arz özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar doğuran bir yöntemdir.


J-Curve

J-eğrisi: Hemen ardından dramatik bir kazanç izleyen ilk kaybı gösteren bir eğilim çizgisidir. J-eğrisi etkisi, başlangıçta kötüleşen, ardından hızla toparlanıp nihayet önceki performansını aşan durumları açıklamak için kullanılır.


Joint Startup

Ortak Girişim: 2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir.


Kanban Methodology

Kanban Metodu: Kanban, 2000’li yılların başlarında ilk kez David J. Anderson tarafından uygulanan, karakteristik özelliklerini Yalın Üretim (Lean Production) ilkerinden alan ve Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) yanında Sistemsel Düşünme (Systems Thinking) gibi sistemik optimize yaklaşımlarını barındıran evrimsel bir metodolojidir. İlk başlangıçta süregelen sistemi değiştirmeden izleyerek, kötü üretim noktaları ve bekleme yaratan noktaların görselleştirilerek tespit edilmesini ve sonrasında yok edilmesi ile sistemi iyileştirmeyi ve hafifletmeyi amaçlar. Bu hafifleme ve yalınlaşma ile organizasyon daha çevik tepkiler verebilecektir. Evrimsel oluşundan dolayı diğer uygulamalarda yaşanabilecek organizasyon kültüründen kaynaklı negatif tepkiler en düşük seviyede gözlemlenir.


Know-How

İlgili Alandaki Bilgi Birikimi: Bir firmanın veya kişinin, bir ürün veya yöntem üzerinde sahip olduğu, gizli olarak addedilen, bir işin nasıl en iyi/kolay şekilde nasıl yapılacağını söyleyen bilgi veya ticari sırdır.


KPI (Key Performance Indicator)

Temel/Anahtar Performans Göstergesi: Şirketlerin, iş birimlerinin, projelerin veya bireylerin stratejik hedefleri ile ilgili olarak ne kadar iyi performans gösterdiklerini ölçmelerini sağlamak için tasarlanan araçlardır.


Landing Page

Açılış sayfası: Landing Page’in Türkçe karşılığı “Varış Sayfası” veya ‘İniş Sayfası’dır. ‘Landing Page’, internette bir online reklam veya sosyal medyada herhangi bir link tıklandığında tüketicinin yönlendirildiği sayfaya denir. ‘Landing Page’ler, belirli bir hedef kitleye veya amaca yönelik özel olarak tasarlanmış sayfalardır. ‘Landing Page’lere yönlendirilen tüketici mutlaka bir aksiyonla karşılaşır. Bu aksiyon; form doldurmak, video reklam izlemek, bir açıklama okumak veya bir ürün satın almak gibi çok çeşitlendirilebilir. Aksiyonlardaki temel amaç bir geri dönüşüm sağlamaktır


Launch

Başlatmak: Bir girişim fikrinin hayata geçmesi, veya bir web sitesinin aktif olarak pazara sunulmasını açıklamak için kullanılan terimdir.


Lean Startup

Yalın Girişim: Girişimcinin, büyük maliyetli, uzun ar-ge çalışmaları gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği ürün veya hizmeti küçük müşteri grupları üzerinde deneyerek hızlı manevralar alması durumunu açıklar. Bu testler sırasında girişimin ne zaman hızlanmasını ne zaman hızını durdurması gerektiği ölçülür.Lean Startup (Yalın Girişim) müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hızlı ve düşük maliyetli ürün/hizmet üretmeye dayanan metodolojidir. Yeni bir yaklaşım olmasına rağmen metodolojinin “en uygun ürün” ve “pivotlama” gibi konseptleri girişimcilik dünyasında yerini almış ve okullarda müfredatlara girmeye başlamıştır.


Legaltech (Legal Technologies)

Hukuk Teknolojlerii: Hukuk hizmetleri sağlamak ve hukuk endüstrisini desteklemek için teknoloji ve yazılım kullanımını ifade eder. Hukuk Teknoloji şirketleri, geleneksel olarak muhafazakar yasal piyasayı bozmak amacıyla kurulan yeni şirketlerdir


Leverage Ratio

Kaldıraç Oranı: Bir şirketteki toplam borçların toplam varlıklara bölünmesi ile bulunan oran olarak tanımlanabilir.


Licence Agreement

Lisans Sözleşmesi: Marka sahibinin yani lisans verenin markasını belli bir bedel karşılığında lisans alana kullanma yetkisi verdiği iki taraflı yazılı bir sözleşmedir.


Makerspace/MakerLab

Makerspace/MakerLab: Bir okul, kütüphane veya ayrı bir kamu / özel tesis içinde, yüksek teknolojiyi kullanan veya hiç teknik araç kullanmayan, yapmak, öğrenmek, keşfetmek ve paylaşmak için ortak bir çalışma alanıdır. Bu alanlar çocuklara, yetişkinlere ve girişimcilere açıktır ve 3B yazıcılar, lazer kesiciler, cnc makineleri, lehimleme ütüleri ve hatta dikiş makineleri dahil olmak üzere çeşitli yapım ekipmanlarına sahiptir.


Market Segmentation

Pazar segmenti: Bir veya daha fazla ortak özelliği paylaşan ve pazarlama amacıyla bir araya getirilen bir grup insandır. Her pazar segmenti benzersizdir ve pazarlamacılar, ürün veya hizmetleri için bir hedef pazar oluşturmak için çeşitli kriterler kullanır.


Market Share

Pazar Payı: Belirli bir şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki satışlarının yüzdesidir. Diğer bir deyişle, bir şirketin sektöre ilişkin toplam satışlarını içerir. Pazar payı, bir şirkete gelirinin genel endüstri ve rakiplerine kıyasla bir fikir verir.


Market Value

Marka Değeri: Hizmet ve ürünlere kazandırılan itibardır. Başka bir deyişle, bir ürün veya hizmetin marka isminin, tüketici algısından türetilen ticari değeridir.


Marketing Funnel

Satış hunisi: Müşterinizin ürününüze ihtiyaç duyduğunu fark ettiği andan satın almasına kadar olan yolculuğunu görselleştirmenin basit bir yoludur. Bu görselleştirme her satışın fazla sayıda potansiyel müşteriyle başladığını fakat satın alma işlemi daha az sayıda müşteriyle sonuçlandığını gösterir.


Marketing Optimization

Pazarlama Optimizasyonu: Google Ads gibi platformlarda tıklama başına maliyet (TBM) teklifi verdiğinizde, reklamlarınıza yapılan her tıklama için ödeme yaparsınız. Reklam optimizasyonu yaparak tıklama başına verilen ücretlerde tasarruf sağlayabilirsiniz.


Marketing Otomation

Pazarlama otomasyonu: Dijital ortamdaki pazarlama süreçlerinizin yazılımlar ile akıllı bir şekilde otomatize edilmesidir. Pazarlama otomasyonu araçlarını kullanarak e-mail pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması gibi karmaşık süreçleri önceden planlayabilir, belli bir takvim halinde çalışmalarımızın yayınlanmasını sağlayabilir ve en önemlisi yaptığımız çalışmaların sonuçlarını düzenli olarak raporlayabilirsiniz.


Martech (Marketing Technologies)

Pazarlama Teknolojileri: Pazarlama ile ilgili faaliyetler gerçekleştiren kurum ve kişilerin sorunlarını özellikle tekonoloji ve inovasyon içeren çözümler ile kolaylıklar sağlamaya çalışan girişimlere verilen bir isimdir.


MedTech (Medical Technologies)

Medikal Teknolojiler: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren girişimlerdir. Özellikle sağlık sektöründe faaliyet gösteren büyük kurumların sorunlarının çözümü üzerine çalışmalar gerçekleştirirler. Bu çözümleri teknoloji ve inovasyon içermesi ile ilgili firmalardan farklılık gösterir.


Mentor

Mentor: Girişimci adaylarına neyi nasıl yapacaklarını keşfetmelerine yardım eden kişidir.


Micro-VC

Mikro risk sermayesi: Tipik olarak geleneksel risk sermayesinden daha az miktarda finansmana sahip erken aşamadaki gelişmekte olan şirketlere tohum yatırmak için yatırılan paradır.


Milestones

Kilometre taşı: Bazı değişikliklerin meydana gelmesine neden olan veya bir kişinin veya projenin gelişiminde belirli bir noktayı işaretleyen dikkate değer bir olay.


Mission

Misyon kelimesi, kelime anlamı olarak görev demektir. Daha çok bir şirketin, kurumun ya da kuruluşun neden var olduğunu, varoluş nedenini, hangi görevleri gerçekleştirmek üzere kurum personelinin bir araya geldiğini ifade etmek için kullanılır.


MLM (Multilevel Marketing)

Çok Düzeyli Pazarlama: Bazı doğrudan satış şirketlerinin mevcut distribütörleri, işe alınanların satışlarının belirli bir yüzdesini alan yeni distribütörleri işe almaya teşvik etmek için kullandıkları bir stratejidir . İşe alınan kişiler, dağıtımcının "alt hattı" dır.


Multiplier Effect

Çarpan Etkisi: Çoğunlukla Kalkınma Ajansı projelerinde bahsi geçer. Bir proje neticesinde elde edilecek ürün veya bilgi birikiminin, projenin gerçekleştiği veya projeden bağımsız diğer sektörlerde yaratabileceği katma değeri ifade eder. Çarpan Etkisi yüksek olan projenin destek alma şansı da yüksektir.


MVP (Minimum Viable Product)

Minimum Geçerli Ürün: Girişimcinin zihnindeki ürün veya hizmetin uygulanabilir minimum özelliklerine sahip prototipine verilen isimdir. MVP oluşturulurken 3 aşama kullanılır. Bunlardan ilki öğren metodudur. Varsayımlarla ilgili hipotezler kurup doğru metrikler vererek test edip, sonuçlar elde eder. İkinci metot olan kur ile test edilecek ürün oluşturulur. Son metot olan ölç metoduyla elde edilen sonuçlar incelenir. Devam veya pivot kararları alınır.


NDA (Non-Disclosure Agreement)

Gizlilik sözleşmesi: Gizli bir ilişki kuran yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Sözleşmeyi imzalayan taraf veya taraflar, elde edebilecekleri hassas bilgilerin başkalarına verilmeyeceğini kabul ederler. Tarafların hassas bilgileri rakiplerin eline geçmesinden korkmadan paylaşmalarına izin verir.


NGO's (Non-Govermental Organizations)

Sivil Toplum Kuruluşları: Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır."


Non-Profit

Kâr amacı gütmeyen: Gelirinin giderinden çok olması durumunda onu üyelere ve paydaşlara dağıtmayıp hedeflerinin daha iyi gerçekleşmesi için kullanan, gönüllü bir dernek gibi hareket edilmesi.


Non-Technical Co-Founder

Teknik Olmayan Kurucu Ortak: Dharmesh Shah'a göre, "Teknik olmayan bir kurucu ortak olarak işiniz üründen işe almaya ve çöpü çıkarmaya kadar uzanıyor."


Open Source

Açık Kaynak Yazılım: Çok basit anlamda kaynak kodları herkese açık olan yazılımlardır. Kaynak kodları herkese açık olan yazılımlar, her yazılımcı tarafından geliştirilebiliyor, öğrenmek için kullanılabiliyor, değiştirilebiliyor ve en önemlisi denetlenebiliyor.Açık kaynak kodlu yazılımlar, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir.


Optimization

Optimizasyon: Bir sistemden belirli kısıtlar dahilinde azami çıktı alabilmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Birincil amaç net kar ya da geliri maksimize etmek ya da işlem süresini minimize etmek gibi, sistemden sisteme farklılık gösterebilir.


PaaS (Platform as a Service)

Hizmet Olarak Platform: Üçüncü taraf bir sağlayıcının internet üzerinden kullanıcılara donanım ve yazılım araçları sunduğu bir bulut bilişim modelidir. Genellikle bu araçlar uygulama geliştirme için gereklidir. Bir PaaS sağlayıcısı, donanımı ve yazılımı kendi altyapısında barındırır . Sonuç olarak PaaS, geliştiricileri yeni bir uygulama geliştirmek veya çalıştırmak için donanım ve yazılım yükleme zorunluluğundan kurtarır.


Patent

Patent: Bir buluşa sahip olan kişinin, buluşa konu olan ürünü, belirlenen süre boyunca üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise patent adını taşır. Bir buluşu olan kişiye patent verilmiş ise, bu buluşun sahibinin izni dışında başka kimselerce bu buluş hakkında üretim yapılması, buluşun kullanılması ya da buluşa konu olan ürünün satışının gerçekleştirilmesi patent süresi boyunca yasaktır.


Persona

Persona: Farklı kaynaklardan edinilen karakteristik bilgiler incelenerek belirlenen ideal müşteri profili olarak özetlenebilir. Persona Türkçe’de kişilik kartı olarak da kullanılmaktadır.


Petty Patent

Küçük Patent: Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir.


Pitch Deck

Satış Sunumu: Girişim fikrinin her yönü ile kısa, anlamlı ve açık bir şekilde uzmanlara veya yatırımcılara kısa sürede(max. 5 dk) anlatan, maksimum 10 slaytlık bir sunudur. Burada amaç ne yaptığınızı karşı tarafa iyi bir şekilde anlatabilmektir.


Pivot

Pivot etmek: İşinizle ilgili varsayımlarınızı müşterilerinize doğrulatma sürecinde projenizde yarattığınız değişimlerdir. Varsayımlarınız doğru olmadığı ölçüde, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenmeniz kaçınılmazdır. Bu; ürün gamını değiştirmek, hedef kitleyi tekrar belirlemek veya iş planında ciddi değişikliklere gitmek şeklinde olabilir. Özetle pivot etmek, işler yolunda gitmediğinde kepenkleri kapatmak yerine, her şeyi yoluna sokma çabasıdır.


Portfolio

Portfolyo: Herhangi bir konudaki çalışmaların veya belgelerin bir araya getirildiği dosya. Portföy kavramının sanattan finansa çok çeşitli bir kullanım alanı vardır.


PR (Public Relations)

Halkla ilişkiler: Kuruluşlar ve halkları arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir. Bir kuruluşun kamusal algısını şekillendirmek ve çerçevelemek için çok sayıda platformda kilit paydaşları etkilemek, dahil etmek ve onlarla ilişki kurmakla ilgilidir.


Pre-Incubation Center

Ön Kuluçka Merkezi: Henüz şirketleşmemiş iş fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması ile iş fikri sahibinin mali, teknik ve ekonomik konulardaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla girişimcilere çeşitli konularda eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteğinin sağlandığı fiziki ortamlardır. Ön kuluçka merkezleri fikir aşamasında olan girişimlere şirketleşme öncesi, iş fikirlerini test etmeleri için çalışma alanı, iş geliştirme, network (iş ağı) destekleri verir ve girişimcileri, ihtiyacı olan yatırımı almaya hazırlar.


Preferred Stock

İmtiyazlı Hisse: İmtiyazlı hisse sahipleri genellikle adi hisse senedinden daha fazla getiri sağlayan ve aylık veya üç ayda bir ödenebilen temettü söz konusu olduğunda adi hisse senedi sahiplerine göre önceliğe sahiptir


Pretotype

Pretotip: Temel işlevleri yerine getiremese de nasıl yerine getirebileceğini anlatmak için hazırlanan genellikle görsellerden oluşan öncül prototip. Bu versiyonda örneğin mobil uygulamada bazı butonların çalışmaması, kodların hatalar içermesi gibi durumlar normaldir.


Private Equity

Girişim Sermayesi: Fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların; yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla bu payları satarak kar etmesi amacını taşıyan yatırım şeklidir. Şirkete yapılan yatırım risk sermayesinde olduğu gibi pay satın alınması şeklinde tezahür eder. Yatırım süreci genel işleyiş olarak risk sermayesi ve Venture Capital ile neredeyse aynıdır. Burada da, bir girişim sermayesi şirketi (private equity firm) portföyündeki Yatırımcılardan belirli miktarlarda yatırım alarak bu yatırımları bir fonda toplar. Bu fon, artık girişim sermayesi şirketi tarafından yönetilecektir. Burada temel hedef en doğru yatırımın yapılması ve yatırımcılara karlı bir şekilde geri dönüşün sağlanmasıdır.


Product Life Cycle

Ürün yaşam eğrisi: Bir ürünün üretim aşamasından başlayan ve sonrasında pazara girişinden itibaren ürünün gördüğü talebin azalmasıyla beraber ürünün yok oluşuna kadar geçenki süreyi tanımlamaktadır.Ürün yaşam döngüsü 6 farklı aşamada gerçekleşmektedir.1. Ürün geliştirme 2. Ürünün piyasaya tanıtılışı 3. Pazar payı alma ve büyüme 4. Zirve dönemi 5. Pazadaki doygunluk dönemi 6. Düşüşe geçme


Product- Market Fit

Ürün-pazar uyumu: Bir şirketin hedef müşterilerinin, şirketin ürününü, o ürünün büyümesini ve kârlılığını sürdürmek için yeterince büyük sayılarla satın aldığı, kullandığı ve başkalarına anlattığı bir senaryoyu tanımlar.Ürün/Pazar uyumunu yakalayabilmek için yeteri kadar büyük bir müşteri kitlesinin, gerçekten acısını çektiği problemine, etkin bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Bu üç şarttan birinin eksik olması durumunda ürün/pazar uyumu kaybedilir.


Profit margin

Kâr marjı: Bir şirketin kârının (satışlar eksi tüm giderler) gelirine bölünmesiyle elde edilen orandır. Kâr marjı oranı, karı satışlarla karşılaştırır ve şirketin genel olarak finansmanını ne kadar iyi idare ettiğini size söyler.


Proof of Concept

Kavram İspatı: Çalışmanın bir fikrin gerçeğe dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirlemeye odaklandığı bir alıştırmadır. Bir kavram ispatı, fikrin uygulanabilirliğini belirlemek veya fikrin öngörüldüğü gibi işleyeceğini doğrulamak anlamına gelir. Odak noktası, fikrin uygulanabilir olup olmadığını test etmektir


Proptech (Property Technologies)

Emlak Teknolojileri: Bilgi teknolojisi ve platform ekonomisinin emlak piyasalarına uygulanmasıdır. Gayrimenkul teknolojisinin bazı hedefleri arasında evrak işlerinin azaltılması veya işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesi yer alır.


Prototype

Prototip: Bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir. Bir final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın halidir. Ana amacı, ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip oluşturmanın bir kaç yolu vardır. Bunlardan biri kağıt üstünde statik çizim ve bir diğeri de dijital ortamda dinamik şekilde oluşturmaktır. Yüksek detaylı, orta detaylı veya düşük detaylı olarak da oluşturulabilir.


R&D (Research&Development)

Ar-Ge (Araştırma Geliştirme): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.Araştırma ve Geliştirmenin kısaltması olan Ar-Ge faaliyetleri üç temel başlık altında ele alınmaktadır: Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Deneysel Geliştirme


Regtech (Regulation Technologies)

Düzenleyici Teknolojiler: Düzenleyici süreçleri geliştirmek için bilgi teknolojisini kullanan yeni bir teknolojidir. Finans sektöründeki ana uygulamasıyla, Tüketici Ürünleri Sektörü için özel bir çekiciliği olan düzenlenmiş herhangi bir işletmeye genişlemektedir.


Replacement Value

İkame Değeri: Ürünlerin, birbirleri yerine tercih edilebilme oranlarını temsil eder. Örneğin farklı markaların aynı ürünlerinin ikame değei yüksektir veya çay ve kahvenin de ikame değeri yüksektir.


Responsive Design

Çözünürlüğe Duyarlı Tasarım: Çözünürlüğe duyarlı (Responsive) arabirimler farklı çözünürlükler için farklı sayfa düzenlerine (layout) sahiptirler. Farklı cihazlar ve bunların görüntüleme birimleri olan ekranlar farklı çözünürlüklere sahiptir ve sunulan içeriği bu ekranlarda sorunsuz görüntülemek isterler. Sayfa düzeniniz içerisindeki içerik ve medya elementleri tarayıcınızın görüntülenme alanına bağlantılı olarak değişkenlik göstermeye başlar.


RetailTech (Retail Technologies)

Perakende Teknolojileri: Perakende sektörünün sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalar yürüten, ana odağında teknoloji olan girişimlere verilen isimdir.


Retention Rate

Elde Tutma Oranı: Kazanılmış müşterilerin elde tutma oranıdır. Unutulmamalıdır ki bir işletmede eski müşterileri elde tutmak, yeni müşteri edinmekten daha karlıdır.


Revenue

Ciro: Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden ve diğer faaliyetlerden elde ettiği brüt gelir veya hasılata ciro adı verilir. Brüt bir şeyin bütünü anlamına gelir. Örneğin brüt hasılat, elde edilen hasılatın tümü, vergi ve diğer kesintiler düşülmeden önceki halidir.


Revenue Model

Gelir modeli: Bir şirketin iş planlamasının para kazanma niyetini açıklayan bir bileşenidir. Gelir modeli, bir kuruluşun iş modelinin ve iş planının önemli bir unsurudur. Temel olarak, işletmenin ne sunacağı ve müşterileri nasıl ücretlendireceği hakkında ayrıntılar verir.


Revenue Sharing

Kar Paylaşımı: Kâr paylaşımı, çalışanlara şirketin kârının belirli bir yüzdesiyle ödüllendirmeye teşvik edilmiş bir ücret programıdır.


Right of Priority

Patent: Bir buluşa sahip olan kişinin, buluşa konu olan ürünü, belirlenen süre boyunca üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise patent adını taşır.


ROI (Return on Investment)

Yatırımın Getirisi: Yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir. Temelde ROI bir yatırımın size ne kadar getiri sağladığını yani verimliliğini ve bu yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir. ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Masrafı) / Yatırım Masrafı ROI, Conversion Rate yani Dönüşüm Oranı ile birlikte en önemli verilerden biridir. Şüphesiz, ROI oranı %100′ün üstündeyse parasal kar/getiri sağlanmaktadır. %150 olan bir ROI oranı, yatırdığınız her 100 milyonun size 150 milyon olarak geri döndüğünü gösterir. Bu oran %150 yerine %75 olursa, bu durumda yatırdığınız 100 milyon için 75 milyon getiri sağladığınız ve %25 oranında zarara uğradığınız anlamına gelecektir.


Rollback

Geri Püskürtme: Bir iş kötü yapıldığında o işi geri almak için kullanılan kalıp.


Royalty

Telif hakkı: Bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır.


Runway

Şirkete Para Girmeden Geçirilebilecek Süre: Girişim dünyasında kullanıldığı anlamı, uçak pisti, uçağın havalanana kadar pistte ilerlemesi gereken yol. Girişimlerin de aynı uçaklar gibi, belirli bir hacimde ekonomi yaratana, belirli ölçeğe gelene, kısaca yerden yükselene dek, pistte hız kazanması gerekiyor. Bu süre içinde ürün geliştirme, pazarlama, sabit giderler gibi olguların varlığı ise, bu noktaya gelene kadar girişimin para yakmaya devam etmesi anlamına geliyor. Eldeki toplam paranın, aylık yakılan paraya bölümünde çıkan süre ise, girişimin yeni bir yatırım alana dek ne kadar yaşam süresi kaldığını, girişim dünyasının popüler tabiri ile de, ne kadar “runway”i olduğunu veriyor. Özetle, ayda 1 TL yakan bir şirketin kasasında 5 TL varsa, bu şirketin önünde 5 aylık bir “runway” var demektir.


SaaS (Software as a Service)

Hizmet Olarak Yazılım: Kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara İnternet üzerinden bağlanmasını ve bunları İnternet üzerinden kullanmasını sağlar. E-posta, takvim ve ofis araçları bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.


Scalability

Ölçeklenebilirlik: Bir sistemin istek sayısı ve veri sayısının artması durumunda aksaklık yaşanmadan sistemin büyütülebilmesidir. Tam tersi bir durumda ise istek sayısı ve veri sayısında düşüş olduğunda sistemin aksaklık yaşanmadan küçültülebilmesidir. Farklı bir bakış açısı ile girişimlerin en az artan maliyet ile en fazla karı katlanarak elde edebilme yetisidir.


Scalable Business Model

Ölçeklenebilir İş Modeli: Bir sistemin istek sayısı ve veri sayısının artması durumunda aksaklık yaşanmadan sistemin büyütülebilmesidir. Tam tersi bir durumda ise istek sayısı ve veri sayısında düşüş olduğunda sistemin aksaklık yaşanmadan küçültülebilmesidir. Farklı bir bakış açısı ile girişimlerin en az artan maliyet ile en fazla karı katlanarak elde edebilme yetisidir. Bir girişim, ölçeklenmeye hazır duruma geldiyse yatırımcıların yatırım hedefi olmaya hazır demektir


Seed Capital

Çekirdek Sermaye: Bir ürünün veya hizmetin yani genel olarak bir girişimin (startup) henüz fikir aşamasında ihtiyaç duyulan sermayeye çekirdek sermaye denir. Çekirdek sermaye bir risk sermayesidir. Çekirdek sermayesi, projenin yapılabilirliği, ürünün veya hizmetin piyasada yer bulup bulamaması gibi birçok soru işaretinin henüz yanıt bulmadığı bir dönemde şirkete yatırılacağı için yatırımcı açısından büyük risk taşımakla beraber büyük kazançlar elde edilmesi de mümkündür.


Seed Investment

Tohum/Çekirdek Yatırım: Bir girişimin fikrini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu ilk ve ufak çaplı yatırım.


SEO (Search Engine Optimization)

Arama Motoru Optimizasyonu: Bir websitesinin arama motorlarının, arama sonucu listelerinde daha üst sıralarda çıkması sağlamak amacıyla yapılan işlemleri kapsar.


Serial Entrepreneur

Seri Girişimci: Bir girişimi belirli bir noktaya getirdikten sonra yeni girişim(ler)e başlayan ve bunu süreklilik haline getiren girişimcidir.


Series A Funding

Seri A Yatırım: Seri A Yatırım'ın en karakteristik özelliği; fikrinizin, iş modelinizin veya belli bir olgunluğa ulaşmış girişiminizin, ilk defa melek yatırımcılar ve FFF (Family, Friends, Fools) yatırımcılar dışında, onu bir sonraki adıma taşımak için kurulmuş risk sermayeleri tarafından fonlanmasıdır.


Series B Funding

Seri B Yatırım: Bu yatırım aşamasında şirket; finansal olarak stabil bir hale gelmiş, önünü görebilir, önceki hedeflerine ulaşmıştır. Bu aşamada şirketi büyütüp daha farklı ürünler geliştirip daha fazla kâr elde etmek istenir.Seri B daha önceki aşamaya benzemekle birlikte genellikle yatırım yapan firmalar açısıdan farklılık göstermektedir. Seri B’ye öncülük eden genellikle bir tur önceden yatırım yapmış büyük yatırımcı tarafından yönetilir. Seri B’de yeni yatırım firmaları tura dahil olur.


Series C Funding

Seri C Yatırım : Yatırımı 5 adıma bölersek son adımımız C serisidir. Yatırımcılar yatırımlarının 2 katını almak için genellikle bu tura katılırlar ve amaç olabildiğince hızlı ve daha fazla büyüyebilmektir.


Service Firms

Hizmet Firmaları: Özellikle girişimcilerin ihtiyaçlarına odaklanan hizmetler sunan firmalara verilen isimdir. Girişimcilerin ihtiyaçlarını daha kolay çözmelerini sağlayarak ana odaklarının yan işlere kaymasına engel olarak daha hızlı büymelerine yardımcı olurlar.


Service Procurement

Hizmet Tedariği: Proje kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen faaliyetlerin belli bir kısmının işletme / proje ekibi dışındaki kişi veya kuruluşlara taşere edilmesi işlemine verilen addır. Örneğin iOS uygulama geliştiren bir ekibin, kullanıcı ara yüz tasarım işlerini dışarıdaki bir kişi veya kuruluşa yaptırması, hizmet alımı olarak değerlendirilir.


Smart Money

Akıllı Para: Bu modeli kullanan yatırımcılar, işinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz kişilere çok daha kolay ve hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Bu sayede size fayda sağlayacak danışmanlara, kurumlara, işbirliklerine, müşterilere, tedarikçilere ve ek sermaye seçeneklerine ulaşma olasılığınızı arttırır.


SME (Small&Medium Enterprises)

KOBİ: Ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen isimdir. Bu işletmelerin çalışan sınırı 250 olarak belirlenip yıllık bilançosu 40 milyon TL’nin altındadır.


SMO (Social Media Optimization)

Sosyal Medya Optimizasyonu: Kurumların ve bireylerin sosyal ağ profillerini profesyonelleştirerek belirli içerik yerleşim ve paylaşımıyla hedeflenen sitelere trafik yönlendirmeyi amaçlayan stratejik çalışmadır. İnternet üzerindeki görünürlüğün arttırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bloglama, sosyal medya profillerinde durum güncellemeleri gönderme, tartışma gruplarına katılma, sosyal yer imi, viraller, çevrimiçi itibar yönetimi, kullanıcı oyu / oylama, kullanıcı geri bildirimi, RSS beslemeleri, paylaşım düğmeleri, video / fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı ve daha fazlasını kapsamaktadır.


Social Entrepreneurship

Sosyal Girişimcilik: Serbest piyasa yöntemleri kullanan ama hedefi, toplumsal fayda yaratmak olan bir yaklaşımdır. Sosyal girişimciliğin cazibesi, kapitalist sistemin bütün “iyiliklerini” toplum yararına kullanmasında yatar. Hepimizin ezberinde “etkinlik”, “verimlilik”, “kâr” gibi kavramların özel sektöre ait olduğu bilgisi vardır. Buna karşın “toplumsal fayda”, “iyi niyet”, “özveri” gibi kavramlar ise sivil toplum kuruluşlarına aittir. Sosyal girişimcilik, “kâr” ve “toplumsal faydayı” aynı potada eriten, toplumsal ideallerle yönetim becerilerini aynı çatı altında toplayan bir anlayıştır.


Sole Proprietorship

Şahıs Şirketi: Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur.


Solution Validation

Çözümü Doğrulama: Çözümün paydaşlara veya sponsora açıklanmasıdır. Genellikle teknik kavramların uzman olmayan kişilere açıklanması durumunda kullanılır.


Speciality Area

Uzmanlık Alanı: Malcolm Gladwell'e göre 10 bin saatlik bir öğrenme sonucunda elde edilen uzmanlığın farklı disiplinlere sahip olması


Spin-Off

Oluşumdan Ayrılan Girişim: İşletmeler karlılık, belirli alanlarda uzmanlaşma veya geleceğe yönelik stratejileri sebebi ile bazı durumlarda bölünerek büyümeyi tercih edebilirler. Spin-Off şirketler için filiz işletmeler denebilir. Diğer bir ifade ile ana şirketin, kendi bünyesinden yan şirketler kurması olarak tarif edilebilir.


Spin-out

Spin-out: “University spin-out”olarak da adlandırılan bu şirketler, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulmaktadır. Ana kuruluştan ayrılarak kurulan bu “spin-out” şirket, fikri hak transferinin yanı sıra personel (ve eğer ana kurum üniversite ise öğrenci) transferini de beraberinde getirir. Hatta çoğunlukla bu şirketlerin kurucuları akademisyenler ya da öğrenciler olmaktadır.


Stack

Stack : App, website, servis vb. tasarlamak için kullanılan teknolojilerin tümü.


Stakeholder

Paydaş: Projenin çıktılarından olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenen bireyler ya da bir grup organizasyon olarak tanımlanabilir.


Startup

Girişim: Genelde teknoloji tabanlı ürün, sistem veya hizmet geliştirmek amacıyla kurulmuş 0–3 yaş arasındaki girişimci işletmelere verilen isim. Türkçe’ye “Filiz Şirket” şeklinde tercüme edilmiştir. Diğer tanımlari ise 1) Tecrübesiz şirket. 2) Yeni kurulmuş, hızla büyüyen riskli girişim.


Stock

Hisse Senedi: Bir şirketin stoku, şirketin sahipliğinin bölündüğü hisselerin tamamıdır. Amerikan İngilizcesinde, hisseler toplu olarak "hisse senedi" olarak bilinir. Hisse senedinin tek bir payı, toplam hisse sayısı ile orantılı olarak şirketin kısmi mülkiyetini temsil etmektedir.


Storytelling

Hikaye Anlatıcılığı: Farklı kelime, görsel ve imgelerle kullanılan, akılda yer edici bir anlatım sanatı olarak nitelendirilebilir. Yapmış olduğunuz çalışmaları, farklı şekilde ifade ederek onları hikayeleştirebilir ve konuyu sunacağınız kişinin aklında çok daha fazla yer etmesini sağlayabilirsiniz.


Student Clubs

Öğrenci Kulüpleri: Öğrencilerin okuldan sonraki hayatları için tecrübe edinilebildiği topluluklardır. Bu topluluklar, gerekli prosedürlerle kurulur ve daha sonrasında üye kazanımlarıyla devam ederek etkinliklerle faaliyetlerini yürütür.Öğrenci toplulukları, üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmaktadır.


Sustainability

Sürdürülebilirlik: Çevresel ve ekonomik etkilerin bir denge içinde olması gerektiği varsayımından yola çıkar. Kısaca sürdürülebilir girişimciler sosyal ve çevresel sorunları birer iş fırsatına dönüştürerek topluma ve çevreye katma değer ve fayda sağlama amacındadırlar. Yalnız buradaki kilit nokta, sorunların faydaya dönüştürülürken sadece girişimcinin değil bütün sistemin çıkarının dikkate alınmasıdır.


Sweat equity

Ter Eşitliği: Bir kişi veya şirketin bir ticari girişim veya başka bir projeye yaptığı katkıyı ifade eder . Ter eşitliği genellikle parasal değildir ve çoğu durumda belirli bir projenin veya girişimin değerini artırmak için fiziksel emek, zihinsel çaba ve zaman şeklinde gelir.


SWOT Analysis

SWOT Analizi: Bir projede ya da bir girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun, veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.


Tag Along

Birlikte Satış: Büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satışa kendi hisselerinin de dahil edilmesini isteyebilir. Bu duruma tag along denir


Talent Acquisition

Yetenek Alımı: Alışılmış personel ve çalışan kavramından çok yeteneklerini işletme yararına kullanabilecek gerçek yetenekler keşfetme yolu.


Team

Ekip: Aynı hedef için bir işi birlikte yapan kimselerin oluşturduğu topluluktur.


Technopark

Teknopark: Resmi adı Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Üniversitelere bağlı veya üniversite-özel sektör ortaklığında kurulan, esas amacı yüksek katma değerli yazılım ve yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünlerin geliştirilmesi olan teknoloji bölgeleridir. Aralarındaki küçük yapı farklarına rağmen bilim parkı, teknokent, araştırma parkı v.b. terimlerle ifade edilen teknoparklar; üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini arttırmak, bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun altyapı, üst yapı ve hizmetleri kaliteli çevrede sunan merkezlerdir.


Term Sheet

Ön Protokol: Bir iş sözleşmesinin maddi şartlarını ve koşullarını özetleyen bir madde işaretidir. Bir dönem belgesi "yürütüldükten" sonra, önerilen bir "nihai anlaşma" nın hazırlanmasında hukuk müşavirine rehberlik eder.


Trademark

Ticari Marka: Belirli bir ürünü ifade eden ve onu türünün diğer tüm ürünlerinden yasal olarak ayıran tanınabilir bir işaret, kelime öbeği, kelime veya sembole atıfta bulunur. Ticari marka, bir ürünü özel olarak belirli bir şirkete ait olarak tanımlar ve şirketin markanın sahipliğini tanır.


TRL (Technology Readiness Level)

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri: Bir teknolojinin edinim aşamasında teknik olgunluğunu anlamak için bir yöntemdir. TRL'ler, mühendislerin teknik geçmişlerine bakılmaksızın, teknoloji evrimini anlamak için tutarlı bir referans noktasına sahip olmalarını sağlar.


TTO (Technology Transfer Office)

Teknoloji Transfer Ofisi: Akademik araştırma sonuçlarının etkili ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü yapılardır. Son yıllarda ülkemizde birçok üniversite ve teknopark çatısı altında sayılarını hızla artırarak, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.


UI (User Interface)

Kullanıcı Arayüz Tasarımı: Kullanıcı arayüz tasarımı anlamına gelir. Örneğin kullanmış olduğunuz telefonun ekranındaki tüm her şey bir arayüz tasarımıdır. İkonların yerleri, renkleri ve büyüklüğü tasarımcının verdiği kararlar sonucu uygulanır. Arayüz tasarımının web sitelerindeki karşılığı ise resimler, butonlar, çizgiler, renkler, sayfa yapısı ve boşluklar gibi tüm grafik elemanlardan oluşan görsel tasarımdır.


Unicorn Startup

Tek Boynuzlu At Girişimi: 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişime verilen isimdir.


Usability

Kullanılabilirlik/Kullanım Kolaylığı:İnsan yapısı şeylerin, kolay kullanabilmesi ve kullanımının kolay öğrenebilmesidir. Burada söz konusu bir bilgisayar yazılımı, web sitesi, uygulama, kitap, makine, herhangi bir süreç ya da insan etkileşimi gerektiren, akla gelen her türden şey olabilir.


UX (User Experience)

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: Kullanıcı deneyimi tasarımı bir arayüz tasarımı yapmaktan çok kullanıcıların site üzerindeki etkileşiminin nasıl olacağıyla ilgilenmektedir. İşte bu etkileşimin nasıl olacağını hayal edip tasarlayan kişiye User Experience Designer yani kullanıcı deneyim tasarımcısı denir.


Validation (Problem)

Validasyon: Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar. Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olur.


Valley of Death

Ölüm Vadisi: Girişimlerin çok büyük çoğunluğunun eriyip gittiği aşamayı ifade eder. Girişim fikir aşamasından sonra kırılma noktasını geçene kadar bu vadi içinde sayılır. Finansal açıdan tohum yatırım (melek yatırımcılar, aile ve tanıdıklar) ile direnç arttırılabilir.


Valuation

Bir şirketin ne kadar paraya satılabileceğine veya kararlaştırılan para miktarına karar verme eylemi.


Value Proposition

Değer önerisi: Şirketinizi sektörünüzde konumlandıran ve müşterilere neden rakiplerinizin değil de ürününüze satın almaları gerektiğini söyleyen, ürün veya hizmetinizin değerinin benzer tekliflerden nasıl farklılaştığını belirtirten bir ifadedir.


Vanity Metrics

Kibir Metrikleri: Görünüşte iyi ama içerik olarak boş olan işleri tanımlar.


VC (Venture Capital)

Risk Sermayesi: Risk sermayesi şirketleri veya fonları tarafından yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülen veya yüksek büyüme gösteren yeni başlayanlara, erken aşamaya ve gelişmekte olan şirketlere sağlanan bir özel sermaye finansmanı biçimidir.


Venture Round

Girişim turu: Girişim sermayesi finansmanı için kullanılan ve başlangıç ​​şirketlerinin genellikle risk kapitalistlerinden ve diğer kurumsal yatırımcılardan yatırım aldığı bir tür finansman turudur. Girişim finansmanının mevcudiyeti, yeni şirketlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için birincil uyaranlar arasındadır.


Vision

Vizyon, bahsedilen kurumun/firmanın/topluluğun gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verir. “Amacımız nedir, nerelere gelmek istiyoruz?” gibi soruları yanıtlar.


Vulture Capitalist

Akbaba Sermayesici: Yoksul veya sıkıntılı firmaları satın alarak para kazanma fırsatları arayan bir tür risk sermayesicidir (VC). Tıpkı adını verdikleri kuş gibi, akbaba sermayecileri de doğaları gereği yırtıcıdır.


Wantrepreneur

Girişimci Olmayı İsteyen Kişi: Girişim fikrini oluşturmak için gerekli koşulların oluşmasını bekleyen, çeşitli bahanelerle girişimi için gerekli çalışmaları erteleyen kişi.


Waterfall Development Methodology

Şelale Geliştirme Metodu: Yazılım geliştirme süreci analiz, tasarım, kodlama, test, sürüm ve bakım gibi safhalardan oluşur. Geleneksel yazılım metotlarında bu safhalar şelale modelinde olduğu gibi doğrusal olarak işler. Her safha, başlangıç noktasında bir önceki safhanın ürettiklerini bulur. Kendi bünyesindeki değişikler doğrultusunda teslim aldıklarını bir sonraki safhanın kullanabileceği şekilde değiştirir.


Wealthtech (Wealth Technologies)

Yatırım Teknolojileri: Wealthtech'e odaklanan girişimler, alternatif yatırım hizmetleri ile geliştirilmiş ve daha yaygın varlık yönetimi sistemleri yaratabilmek için teknolojik gelişmelerden faydalanıyorlar.


Website Traffic

Websitesi Trafiği: Bir websitesinin kullanıcı trafiğidir. Yani o siteye kaç ziyaretçi gelmiş olduğunu gösteren parametredir. Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere farklı seçeneklerde gösterilebilir.


Wireframing

Web Sitesi Şeması: Yapısal düzeyde bir web sitesi hizmeti tasarlamanın bir yoludur. Bir wireframe, genellikle kullanıcı ihtiyaçlarını ve kullanıcı yolculuklarını hesaba katan bir sayfada içerik ve işlevselliği düzenlemek için kullanılır. Wireframe'ler, görsel tasarım ve içerik eklenmeden önce bir sayfanın temel yapısını oluşturmak için geliştirme sürecinin başlarında kullanılır.


Workshop

Uygulamalı Atölye Çalışması: Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir.


Y Combinator

Y Combinator: Silikon Vadisi’nde bulunan ve faaliyet gösteren bir hızlandırıcı programdır. Binden fazla girişime dokunmuş, fonlamış ve birçok global şirket oluşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda sitesinden ulaşabileceğiniz kütüphanesinde birçok konuda bilgilendirici içerik bulundurmaktadır.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.